Sarissa Hotel | Sürdürülebilir Turizm

 VİZYONUMUZ

     Güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı ile misafir memnuniyetini ön planda tutarken sosyal sorumluluk bilinci içinde çevreye duyarlı sürekli iyileşmeyi ve ilerlemeyi hedef alan sektöründe lider, yenilikçi ve kurumsal bir marka olmak.

MİSYONUMUZ

     Kaliteli hizmetlerini; evrensel bir anlayış ile sunarak, misafir memnuniyetini sağlarken ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak.

 DEĞERLERİMİZ

 • Dürüstlük: Şirket içinde ve dışında uygulanan politikalarda saygınlıktan asla ödün vermemek.
 • Girişimcilik: Dünü ve bugünü değerlendirerek yarın için planlar yapmak, yenilikler ve yeniliklere öncülük etmek.
 • Eğitim: Her türlü gelişmeyi takip ederek zamanın gerisinde kalmamak.
 • Değişikliğe Açıklık: Bilimsel gelişmelerin takibinde ve uygulamasında en önde olmayı hedeflemek.
 • Şeffaflık: Uygulamalarda toplumsal değerlere katkıyı ön planda tutarak çalışanların ve iş birliği yaptığı kuruluşların ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak.
 • Bireylere Saygı: Ayrımcılık yapmadan her bireye eşit mesafede davranmak.

 KALİTE, MİSAFİR MEMNUNİYETİ, GIDA VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

     Turizm ve Otelcilik Sektöründe kalitemizi misafir memnuniyetine verdiğimiz önemle ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetlerini düzenli olarak izliyor, sunduğumuz hizmeti misafir istekleri ve önerileri doğrultusunda Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yerine getiriyoruz.

     Tesisimizde yürütülen her hizmetin çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini ve sağlığını gözetir nitelikte olmasına özen gösteriyor; bu anlayışımızın etkin kılınmasını sağlamak için Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliğine ilişkin oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmayı ilke ediniyoruz.

     Tesisimizde sunulan her gıdanın satın alımından sunumuna kadar olan aşamalarında misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli yasal mevzuat', misafir şartlarını yerine getirerek güvenli gıdalar sunmayı taahhüt ediyoruz.

     Tesisimizde doğayı korumak ve faaliyetlerimiz sırasında çevreye verdiğimiz etkileri önlemek için Çevresel Yasal Mevzuat' ve misafir şartlarını yerine getiriyoruz. Yasal mevzuata bağlı olarak faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan her türlü atığı ayrıştırıp bertarafına katkıda bulunmayı, gereksiz su, elektrik, enerji ve kimyasal sarfiyatını kontrol altında tutmayı taahhüt ediyoruz.

     Satınalma süreçlerinde tedarikçiler ile ilgili çevresel faktörler dikkate alınarak seçilir ve değerlendirirler.

     Bu politikaların yerine getirilmesinde personelimizin önemli görev taşıdığını biliyor, onların eğitim ve gelişimine önem veriyoruz. Eğitimli, bilgili, özgüvenli, saygılı, devamlı bir insan kaynağının, misafirlerin tesisimizi tercih etmesinde önemli bir rol oynayacağı bilinci içinde misafirlerimizin ve yönetim sistemlerini gözden geçirerek geliştirmeyi ilke ediniyoruz,

    Tesisimizden çıkan her türlü atığı oluştuğu yerde özelliğine göre ayrıştırarak ve ölçerek toplanması, geçici depolanması, geri kazanım', bertaraf' ve bertaraf işlemleri sonrasının kontrolünü sağlıyoruz. Doğru yerde doğru miktarda kimyasal kullanımını sağlamak için personel eğitimlerimizi periyodik olarak düzenliyor, gerekli ekipman ve depolama şartlarını sağlıyoruz.

    Doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip ederek uyguluyo­ruz.

    Su, elektrik, kimyasal tüketimlerimizi düzenli olarak takip ediyor, meydana gelen sapmalarda düzeltici iyileştirici faaliyetler uyguluyoruz.

    Otel olarak yürüttüğümüz tüm sürdürebilir çevre çalışmaları hakkında misafirlerimizi bilgilendiriyor. Sosyal ve toplumsal çalışmalarımıza teşvik ve davet ederek teşviklerinin istiyoruz. Misafir memnu­niyet anketlerinde yer alan çevre başlığı altında geçmekte olan sorularımızla kendilerinden daha iyiye gidebilmek adına geri bildirimlerini alıyoruz.

   Amacımız çalışmalarımızla sürdürülebilir turizme destek olmak ve kendi adımıza yaratabildiğimiz ölçüde fark yaratarak kalitenin artmasına ve iş dünyasının ihtiyacı olan kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır.

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

     Sarissa Hotel, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu anlayışın' temel alarak, çalışanları için ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyan adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.

     Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, yerel toplum ve diğer bütün iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde, insan haklarına uygun davranmak, korumak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

     Sarissa Hotel, çalışan herkes hukuken tanınmış tüm hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Cinsiyet, dil, ırk, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık gibi paylaşımlar dâhil olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa veya tacize göz yumulmaz.

     Tüm çalışanlarımız oryantasyon eğitim programına alınarak tesisimiz, kurallarımız, imkan ve olanaklar, beklentiler açıklanmaktadır.

     Çalışanlarımızın katılımını sağlamak için öneri istek formu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli öneri ve isteklerini yazılı olarak Üst yönetime iletmektedir.

     Çalışan ihtiyaçları gerektiğinde toplantılar düzenlenerek üst yönetim tarafından sürekli göden geçirilmektedir.

     Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizin güvenliğini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızın ana amacını oluşturur.

 İlkelerimiz:

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak faaliyet göstermek.
 • Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih etmek.
 • Çalışanlarımızı düzenli olarak çalışma standartları ve insan haklarıyla ilgili konularda eğitmek.
 • Çocuk işçi çalıştırmamak.
 • Eşit ve standart şartlarda çalışma imkanı sunmak.
 • Yasak düzenlemeleri ve standartları karşılayan bir ücretlendirme politikası izlemek.
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan, adil ve şeffaf bir işe alım politikasına sahip olmak.
 • Şikayet ve disiplin prosedürlerimizi tüm çalışanlarımıza işe başladıklarında iletmek.
 • Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim fırsatlar' sunmak.
 • işyerinde refahlarını iyileştirmek için çalışan geri bildirimlerini toplamak.

     Tesisimizde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanması adına yaptığımız tüm çalışmalarımızı, sürekli iyileştirmek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

 TOPLUM UYUM POLİTİKASI

     Sarissa Hotel içinde bulunduğumuz yerel topluluğu desteklemeye ve onlarla birlikte çalışmaya kendisini adamıştır.

     Tesisimizde yürütülen her hizmetimizde, destinasyonun kültürünü, mirasını ve yerel ekonomiyi korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacak şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

     Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

     Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz.

     Amaçlarımıza ulaşmak için:

 • Misafirlerimizi, destinasyonun tarihini, kültürünü, gelenekleri ve yerel topluluğumuz ile birlikte sunulan yerel ürün ve hizmetleri keşfetmeye teşvik ediyoruz.
 • Misafirlerimize tesisi dışında, yerel halk, flora ve fauna ile ilgili nasıl sorumlu davranmaları konusunda rehberlik ediyoruz.
 • Mümkün olduğunda, satın alma politikamızda belirtildiği gibi yerel ve bölgesel ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz.
 • İşe alım sürecinde yerelde yaşayan personeli tercih ederek yerel halka iş imkanı sağlıyoruz.
 • Sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olarak, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz.
 • Tesisimizde topluma uyumla ilgili yaptığımız tüm çalışmalarımızı sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
 • Otelimizde gerçekleşen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın, kaynağında özelliğine göre ayrıştırılması toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımı esnasında çevreye olan zararı en aza indirmek.
 • Yönetim sistemlerimiz ve hedeflerimizle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturulmak
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçme, analiz ve kontrolü yaparak çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlar eksiksiz yerine getirilmek.
 • Bölge halkının yanı sıra sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşların istek ve çalışmalarını dikkate alarak politikalarımızı şekillendirmek
 • Çalışanlarımıza çevre bilincini oluşturmak için sürekli eğitim programı uygulamak
 • Sürdürülebilirlikle ilgili olarak kurulmuş olunan “Sürdürülebilirlik Ekibi” sürekli iyileştirmeler için gerekli olan çalışmaları yapmak, ilgili çalışmaları takım liderine raporlamak, takım lideri ise üst yönetime yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak sunumlar yapmak.

 

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine tam anlamıyla bağlıyız ve çevresel etkileri en aza indirme amacıyla aşağıdaki politikayı benimsemekteyiz:

 

 1. ENERJİ ETKİN KULLANIM:

Enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeye odaklanarak, otelimizde kullanılan enerjiyi azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı taahhüt ederiz.

 

 1. ATIK YÖNETİMİ:

Atık üretimini minimize etmeyi ve geri dönüşümü teşvik etmeyi hedefleriz. Atık yönetim süreçlerimizi gözden geçirir, çöpleri azaltmak için stratejiler geliştirir ve atıkların doğaya zarar vermesini önlemek için önlemler alırız.

 

 1. SU KULLANIMI:

Su kaynaklarını korumak amacıyla su tasarrufu politikalarını benimseriz. Su kullanımını optimize eder, sızıntıları önler ve su tasarruflu teknolojileri uygularız.

 

 1. ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE HİZMETLER:

Misafirlerimize ve çalışanlarımıza çevre dostu seçenekleri sunarak çevresel bilinci artırmayı amaçlarız. Tedarikçilerimizden çevre dostu ürünleri tercih eder ve sürdürülebilirliği destekleyen uygulamaları teşvik ederiz.

 

 1. DOĞA VE ÇEVRE KORUMA:

Otelimizin çevresindeki doğal alanları koruma ve sürdürülebilir turizmi destekleme taahhüdümüzü sürdürürüz. Yerel ekosistemlere zarar vermeden, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanırız.

 

 1. ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE KATILIMI:

Çalışanlarımızı çevresel konularda eğitir ve bilinçlendiririz. Onların katılımını teşvik eder, çevresel hedeflere ulaşmada birlikte çalışır ve çevresel sürdürülebilirlik kültürünü otelimizde yaygınlaştırırız.

 

Bu politika Sarissa Hotel çevresel sürdürülebilirlik taahhütlerini yansıtarak, misafirlerimize konforlu bir konaklama deneyimi sunarken çevreye olan sorumluluklarımızı en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, çevresel performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve sosyal sürdürülebilirliği benimsemeyi taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan sosyal sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. ÇALIŞAN HAKLARI VE ADALET:

Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir ve adil iş uygulamalarını destekleriz. Eşit fırsatlar, adil ücret politikaları ve iş sağlığı güvenliği konularında en yüksek standartları benimseriz.

 

 1. ÇALIŞAN GELİŞİMİ:

Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini destekleyerek, onların kariyerlerini ilerletmelerine olanak tanırız. Eğitim programları ve içsel yükselme fırsatları ile çalışanlarımızın potansiyelini maksimum düzeyde kullanmalarına yardımcı oluruz.

 

 1. TOPLUMSAL KATILIM:

Sarissa Hotel olarak, yerel topluluklarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sosyal projelere katılım, yerel kalkınma projelerine destek ve topluluk ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme konularında etkin bir rol alırız.

 

 1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ:

Misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleriz. Misafirlerimizin beklentilerini anlamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için sürekli çaba gösteririz.

 

 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

Çalışan sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliklerimizden biridir. İş yerlerimizde güvenli çalışma koşullarını sağlamak, düzenli olarak güvenlik eğitimleri düzenlemek ve acil durum planları oluşturmak için gereken önlemleri alırız.

 

 1. KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK:

Farklı kültürlerden gelen çalışanları destekler ve saygı gösteririz. Çeşitli ve kapsayıcı bir iş ortamı oluşturarak, herkesin katkıda bulunabileceği bir atmosfer yaratırız.

 

Bu politika, Sarissa Hotel 'in sosyal sürdürülebilirlik taahhütlerini yansıtarak, çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve yerel topluluklarımızın yaşamlarına olumlu bir etki yapmayı amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, sosyal sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, kültürel çeşitliliği kutlamayı ve desteklemeyi taahhüt ederek, aşağıda belirtilen prensiplere dayanan kültürel sürdürülebilirlik politikasını benimseriz:

 

 1. KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ KUTLAMA:

Sarissa Hotel, çalışanlarımızın ve misafirlerimizin farklı kültürlerden gelmesini kutlar ve çeşitli kültürleri anlama ve saygı gösterme konusunda teşvik eder.

 

 1. YEREL KÜLTÜREL DESTEK:

Otelimizin bulunduğu bölgenin kültürel zenginliklerini destekler ve yerel sanat, el sanatları ve kültürel etkinliklere katılımı teşvik ederiz. Yerel kültüre saygı gösterir ve onun sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlarız.

 

 1. YEREL TADIMLAR:

Yerel mutfağın ve geleneksel lezzetlerin korunması ve desteklenmesi adına yerel ürünleri kullanmayı hedefleriz. Yerel üreticilere destek verir ve geleneksel yemekleri misafirlerimize sunarız.

 

 1. KÜLTÜREL ETKİLEŞİM PROGRAMLARI:

Çalışanlarımız arasında kültürel etkileşimi artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, seminerler ve eğitim programları düzenleriz. Bu sayede farklı kültürler arasında anlayış ve işbirliğini teşvik ederiz.

 

 1. KÜLTÜREL MİRAS KORUMA:

Tarihî ve kültürel öneme sahip alanları koruma taahhüdümüzü sürdürürüz. Otelimizin bulunduğu bölgedeki kültürel mirası anlamak, korumak ve misafirlerimize tanıtmak için çaba gösteririz.

 

 1. ÇEŞİTLİ EĞLENCE PROGRAMLARI:

Misafirlerimize kültürel çeşitlilik sunmak adına çeşitli eğlence programları düzenleriz. Müzik, dans ve diğer sanatsal etkinlikler aracılığıyla misafirlerimize farklı kültürleri deneyimleme fırsatı sunarız.

 

Bu politika, Sarissa Hotel'in kültürel sürdürülebilirlik taahhütlerini yansıtarak, çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve yerel topluluklarımızın kültürel zenginliğe katkıda bulunmasını amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, kültürel sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, ekonomik sürdürülebilirliği benimseyerek, karlılık ve uzun vadeli başarıyı sağlamayı taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan ekonomik sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. EKONOMİK YATIRIMLAR:

Sarissa Hotel , ekonomik yatırımları planlı ve dengeli bir şekilde yönetir. İnovasyon ve teknolojik gelişmelere yatırım yaparak rekabet avantajı elde etmeyi hedefleriz.

 

 1. ADİL VE ŞEFFAF FİNANSAL YÖNETİM:

Finansal süreçlerimizi adil ve şeffaf bir şekilde yönetiriz. Misafirlerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla dürüst ve şeffaf bir iletişim kurarak güvenilir bir ortam oluştururuz.

 

 1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE LOYALİTE:

Misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleriz. Müşteri sadakati oluşturarak tekrar eden müşteri tabanı oluşturmayı amaçlarız.

 

 1. MALİ VERİMLİLİK:

Sarissa Hotel, maliyet etkinlik ve verimlilik konularında sürekli iyileştirmeye odaklanır. Giderleri kontrol altında tutar ve sürekli olarak mali performansımızı optimize ederiz.

 

 1. YEREL EKONOMİYE KATKI:

Cafemizin bulunduğu bölgedeki yerel ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlarız. Yerel tedarikçilere öncelik verir ve yerel iş gücünü destekleriz.

 

 1. ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ VE KALKINMA:

Çalışanlarımızın gelişimine ve verimliliğine yatırım yaparız. Eğitim programları ve kariyer fırsatları ile çalışanlarımızın yeteneklerini artırır ve kendilerini geliştirmelerine destek oluruz.

 

Bu politika, Sarissa Hotel’ın ekonomik sürdürülebilirlik taahhütlerini yansıtarak, iş operasyonlarımızın uzun vadeli başarı ve karlılık ile dengeli bir şekilde yönetilmesini amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, ekonomik sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, sürekli kalite iyileştirmesini benimseyerek misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı ve iş süreçlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan kalite sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. MİSAFİR MEMNUNİYETİ:

Sarissa Hotel, misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Misafirlerimizin beklentilerini anlamak, geri bildirimlerini değerlendirmek ve hızlı bir şekilde çözüm sunmak için sürekli çaba gösteririz.

 

 1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME:

Kalite yönetimi süreçlerimizde sürekli iyileştirmeye odaklanırız. İş süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirir, verileri analiz eder ve performansımızı artırmak için uygun düzeltici ve önleyici önlemleri uygularız.

 

 1. EĞİTİM VE GELİŞİM:

Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine yatırım yaparız. Kalite standartlarına uygun hizmet sunmalarını sağlamak için düzenli eğitim programları düzenleriz.

 

 1. STANDARTLARA UYUM:

Sarissa Hotel ulusal ve uluslararası kalite standartlarına tam uyum sağlar. Standartlara uygunluk süreçlerini etkin bir şekilde yönetir ve sertifikasyonları sürekli olarak güncelleriz.

 

 1. ÇEVRESEL VE SOSYAL SORUMLULUK:

Kalite sürdürülebilirliğimiz, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerini de içerir. Çevresel etkilerimizi minimize etmeyi amaçlar ve topluluklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

 

 1. İNOVASYON VE TEKNOLOJİ:

Yenilikçi çözümlere ve teknolojik gelişmelere yatırım yaparak iş süreçlerimizi daha verimli ve etkili hale getirmeyi hedefleriz.

 

Bu politika Sarissa Hotel ‘ın kalite yönetim sistemi ve sürdürülebilirlik taahhütlerini bir araya getirerek, misafir memnuniyetini artırmayı, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeyi ve iş operasyonlarımızı sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, kalite sürdürülebilirliği performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

İNSAN HAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, insan haklarına tam saygı göstermeyi ve bu hakların korunması için etkin bir şekilde çalışmayı taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan insan hakları sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. ADİL İŞ UYGULAMALARI:

Sarissa Hotel, tüm çalışanlarına adil ve eşit iş uygulamaları sağlar. Irk, cins, cinsel yönelim, din, engellilik ve diğer özelliklere dayalı her türlü ayrımcılığı önleriz.

 

 1. ÇALIŞAN HAKLARI:

Çalışan haklarına saygı gösterir, sendikal haklara saygı duyar ve iş güvenliği ile ilgili standartları uygularız. Çalışanlarımızın adil ücret, çalışma saatleri ve sosyal haklara erişimini destekleriz.

 

 1. MÜŞTERİ GİZLİĞİ:

Misafirlerimizin gizliliğine saygı gösterir ve kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde koruruz. Bilgi güvenliği önlemlerini sürekli olarak günceller ve geliştiririz.

 

 1. YEREL TOPLULUKLARA SAYGI:

Sarissa Hotel, faaliyet gösterdiği yerel topluluklara saygı gösterir ve onların kültürüne, değerlerine ve ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir. Topluluklarımızla işbirliği yapar ve onların kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlarız.

 

 1. TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI:

Tedarik zincirimizde insan haklarına saygı ve adil iş uygulamalarını teşvik ederiz. Tedarikçilerimizden bu değerlere uyan uygulamaları benimsemelerini bekler ve bu konuda işbirliği yaparız.

 

 1. EĞİTİM VE FARKINDALIK:

Çalışanlarımızı insan hakları konusunda bilinçlendirir ve eğitiriz. İnsan haklarına uyum konusunda farkındalığı artırmak için sürekli eğitim programları düzenleriz.

 

Bu politika, Sarissa Hotel insan haklarına saygı göstererek, çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve topluluklarımızın insan haklarına olan haklarını korumayı amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, insan hakları sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

SAĞLIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, çalışanların ve misafirlerin sağlığını korumayı, güvenli bir konaklama ortamı sağlamayı ve sağlık sürdürülebilirliğini ön planda tutmayı taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan sağlık sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde korumayı hedefleriz. İş yerlerimizde gerekli önlemleri alır, düzenli olarak güvenlik eğitimleri düzenler ve acil durum planları oluştururuz.

 

 1. TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON:

Otelimizde temizlik ve dezenfeksiyon standartlarına uygun bir ortam sağlamak için özel önlemler alırız. Misafir odaları, ortak alanlar ve tesis genelinde hijyen standartlarını sürekli olarak gözden geçirir ve güncelleriz.

 

 1. SALGIN YÖNETİMİ:

Salgın durumlarında etkili bir şekilde mücadele etmek adına önceden planlar oluştururuz. Misafir ve çalışanların sağlığını korumak için gerekli önlemleri alır ve sağlık otoriteleri ile işbirliği yaparız.

 

 1. SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI TEŞVİKİ:

Çalışanların sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ederiz. Sağlık programları, spor etkinlikleri ve sağlıklı beslenmeyi destekleyen uygulamalar ile çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendiririz.

 

 1. MİSAFİR SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEMLER:

Misafirlerin sağlığını korumak adına özel önlemler alırız. Girişte sağlık taraması, temassız hizmetler, hijyen kitleri gibi uygulamalar ile misafir güvenliğini ön planda tutarız.

 

 1. SAĞLIKLI GIDA VE MENÜLER:

Restoranlarımızda sağlıklı beslenmeyi teşvik ederiz. Menülerimizde sağlıklı seçeneklere yer verir, yerel ve taze ürünleri kullanmayı tercih ederiz.

 

Bu politika, Sarissa Hotel sağlık sürdürülebilirliği taahhütlerini yansıtarak, çalışanların ve misafirlerin sağlığını en üst düzeyde korumayı amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, sağlık sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

EMNİYET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, misafirlerin ve çalışanların güvenliğini en üst düzeyde tutmayı ve olaylara müdahale etmeyi taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan emniyet sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. İŞ YERİ GÜVENLİĞİ:

Çalışanların ve misafirlerin güvenliğini sağlamak için iş yerlerimizde gerekli güvenlik önlemlerini alırız. Acil durum çıkışları, yangın güvenliği, acil durum ekipmanları gibi konularda sürekli eğitim ve tatbikatlar düzenleriz.

 

 1. GÜVENLİK EĞİTİMLERİ:

Çalışanlarımıza düzenli olarak güvenlik eğitimleri sağlarız. Olaylara müdahale, yangın güvenliği, ilk yardım ve benzeri konularda bilinçlendirme ve eğitim programları düzenleriz.

 

 1. GÜVENLİ İNŞAAT VE MALZEME KULLANIMI:

Otelimizin inşaatında ve bakımında güvenli malzemeleri kullanmaya özen gösteririz. Bina güvenliği ve yapısal dayanıklılık konularında düzenli incelemeler yapar ve gerekli güncellemeleri yaparız.

 

 1. OTEL GÜVENLİK SİSTEMİ:

Olive Garden, güvenlik sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak tesis genelinde güvenliği sağlar. Kamera sistemleri, kapalı devre televizyonlar ve giriş çıkış kontrolleri gibi sistemleri sürekli olarak izler ve güncelleriz.

 

 1. MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ:

Misafirlerimizin güvenliğini en üst düzeyde tutarız. Otel içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırır, misafirlerimize güvenli bir konaklama deneyimi sunarız.

 

 1. ACİL DURUM PLANLARI:

Sarissa Hotel, acil durum planları oluşturarak çalışanların ve misafirlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Acil durum durumunda hızlı ve etkili müdahaleyi amaçlarız.

 

Bu politika Sarissa Hotel emniyet sürdürülebilirliği taahhütlerini yansıtarak, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, emniyet sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, olası riskleri öngörmeyi, etkilerini azaltmayı ve kriz durumlarında etkili bir şekilde müdahale etmeyi taahhüt ederiz. Aşağıda belirtilen prensiplere dayanan risk ve kriz yönetimi sürdürülebilirlik politikamızı benimseriz:

 

 1. RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME:

Sarissa Hotel, iş süreçleri ve çevresel faktörler üzerinde düzenli olarak risk analizi yapar ve potansiyel riskleri değerlendirir. Bu değerlendirmeleri kullanarak riskleri yönetmeyi ve azaltmayı hedefleriz.

 

 1. KRİZ PLANLAMASI:

Olası kriz senaryolarına karşı etkili bir kriz planı oluştururuz. Bu plan, acil durum ekiplerini tanımlar, iletişim stratejilerini belirler ve kriz durumlarında hızlı ve koordineli bir müdahale sağlar.

 

 1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME:

Risk ve kriz yönetimi süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz. İlgili paydaşlarla işbirliği yaparak, olası riskleri en aza indirir ve kriz durumlarında daha etkin bir şekilde müdahale ederiz.

 

 1. İLETİŞİM STRATEJİLERİ:

Sarissa Hotel, kriz durumlarında etkili iletişim stratejileri oluşturur. Misafirlerimiz, çalışanlarımız, yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla etkili bir iletişim kurarak şeffaf bir bilgilendirme sağlarız.

 

 1. EĞİTİM VE TATBİKATLAR:

Personelimizi kriz yönetimi konusunda eğitir ve düzenli tatbikatlar düzenleriz. Bu sayede ekiplerimizin kriz durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilmesini sağlarız.

 

 1. TOPLULUK DAYANIŞMASI:

Sarissa Hotel, kriz durumlarında yerel topluluklarla dayanışmayı ön planda tutar. Yardım projelerine katılır, topluluklarımızın ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir ve kriz sonrası kalkınma süreçlerine destek oluruz.

 

Bu politika, Sarissa Hotel 'in risk ve kriz yönetimi süreçlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlar. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, risk ve kriz yönetimi performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve geliştiririz.

 

İYİLEŞTİRME YÖNETİMİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel olarak, sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi ve daha etkili bir şekilde hedeflerimize ulaşmayı taahhüt ederiz. İşte Sarissa Hotel İyileştirme Yönetimi Politikası:

 

 1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KÜLTÜRÜ:

 

Sarissa Hotel olarak, sürekli iyileştirme anlayışını benimser ve bu kültürü tüm çalışanlarımıza yaymayı amaçlarız. Çalışanlarımızın fikirlerini değerlendirir, geri bildirimlerini önemser ve sürekli olarak iş süreçlerini geliştirmek için çaba harcarız.

 

 1. PERFORMANS İZLEME VE ÖLÇÜM:

 

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz performans göstergelerini düzenli olarak izleriz. Bu ölçümleri kullanarak, hedeflere ne kadar yaklaşıldığımızı değerlendirir ve performansı sürekli olarak gözden geçiririz.

 

 1. KALİTE STANDARTLARI:

 

İş süreçlerimizi belirli kalite standartlarına uygun olarak yönetiriz. Müşteri memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve iş süreçlerimizi optimize etmek için kalite standartlarına sürekli olarak uyum sağlarız.

 

 1. ÇALIŞAN KATILIMI:

 

Çalışanlarımızın süreçlere katılımını teşvik eder ve fikirlerini paylaşmalarını destekleriz. İyileştirme önerilerini değerlendirir ve uygularız, böylece iş süreçlerimizi daha etkili hale getiririz.

 

 1. PAYDAŞ İŞBİRLİĞİ:

 

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve yerel topluluklarla işbirliği içinde çalışarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak ve sürekli olarak iyileşmek için birlikte çaba sarf ederiz.

 

 1. EĞİTİM VE GELİŞİM:

 

Çalışanlarımızı sürekli olarak eğitir ve geliştiririz. Yeni teknolojilere adapte olmalarını sağlar ve sürdürülebilirlik konusundaki en iyi uygulamalara hakim olmalarını destekleriz.

 

 1. DÜZENLİ İYİLEŞTİRME PLANLARI:

 

Belirli periyotlarda düzenlenen iyileştirme toplantıları ve planlamalarla, belirlenen hedeflere ulaşma stratejilerimizi sürekli olarak revize eder ve geliştiririz.

 

Bu politika, Sarissa Hotel sürekli iyileştirme süreçlerini benimseyerek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarını destekler. Sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak, iş süreçlerimizi optimize eder ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlarız.

 

POLİTİKA PAYLAŞMA YÖNTEMLERİ POLİTİKASI

 

Sarissa Hotel sürdürülebilirlik yönetim politikalarını etkili bir şekilde çalışanlar, tedarikçiler, paydaşlar ve müşterilerle paylaşmak için aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:

 

 1. Çalışanlar İçin:

 

  • İş içi eğitim programları düzenleyerek, çalışanlara sürdürülebilirlik politikalarını anlatmak ve önemini vurgulamak.
  • İlgili departmanlarda duyurular ve iç iletişim araçları kullanarak politikaları paylaşmak.
  • Çalışanlara düzenli olarak sürdürülebilirlik performansı hakkında güncel bilgiler sunan iç haber bültenleri oluşturmak.

 

 1. Tedarikçiler İçin:

 

  • Tedarikçi toplantıları düzenleyerek, sürdürülebilirlik beklentilerini ve politikalarını paylaşmak.
  • Tedarikçi sözleşmelerine sürdürülebilirlik kriterlerini dahil etmek.
  • Tedarikçi iletişim platformları oluşturarak, sürdürülebilirlik konusunda sürekli bir diyalog kurmak.

 

 1. Paydaşlar İçin:

 

  • Yıllık sürdürülebilirlik raporları yayınlayarak, paydaşlara kuruluşun sürdürülebilirlik performansını açıklamak.
  • Topluluk toplantıları ve etkinliklere katılarak, yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla birebir etkileşimde bulunmak.
  • Sosyal medya ve kurumsal web sitesi üzerinden düzenli güncellemelerle paydaşları bilgilendirmek.

 

 1. Müşteriler İçin:

 

  • Oteldeki bilgilendirme panoları, broşürler ve diğer materyaller aracılığıyla müşterilere sürdürülebilirlik politikalarını açıklamak.
  • Web sitesinde sürdürülebilirlik sayfası oluşturarak, misafirlere otelin sürdürülebilirlik taahhütlerini anlatmak.
  • E-posta bültenleri ve rezervasyon onayları üzerinden müşterilere sürdürülebilirlik ile ilgili bilgiler göndermek.

 

İLETİŞİM TALİMATI

 

Amaç: Acil durumlar, değişiklikler veya önemli duyurular gibi durumlarda etkili ve koordineli iletişimi sağlamak.

 

 1. İletişim Listeleri:

 

 • Tüm çalışanların güncel iletişim bilgilerini içeren bir iç iletişim listesi oluşturulur.
 • İlgili departmanlardaki acil durum ekipleri için özel iletişim listeleri hazırlanır.

 

 1. İç İletişim Sistemleri:

 

 • Acil durum anons sistemleri, iç haberleşme panoları ve e-posta grupları gibi dahili iletişim araçları düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
 • Acil durumlar için kullanılacak özel iç iletişim kanalları belirlenir.

 

 1. Çalışan Eğitimi:

 

 • Tüm çalışanlara düzenli olarak iç iletişim eğitimleri verilir.
 • Acil durum tatbikatları, iletişim süreçlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için düzenlenir.

 

 1. Dış Paydaş İletişimi:

 

 • Otelin tedarikçileri, müşterileri ve yerel topluluk gibi dış paydaşları için güncel iletişim listeleri oluşturulur.
 • Dış paydaşlarla düzenli olarak iletişim kurmak için önceden belirlenmiş iletişim kanalları ve kişiler belirlenir.

 

 1. Web Sitesi ve Sosyal Medya:

 

 • Otel web sitesinde bir acil durum bölümü oluşturularak güncel bilgiler paylaşılır.
 • Sosyal medya hesapları, acil durum bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşmak için aktif olarak kullanılır.

 

 1. Basın ve Halkla İlişkiler:

 

 • Acil durumlar için bir basın birimi veya halkla ilişkiler ekibi görevlendirilir.
 • Basın bildirimleri ve basın toplantıları düzenlenerek kamuoyuna etkili bir şekilde bilgi verilir.

 

 

 

 1. Acil Durum Numaraları ve Bilgiler:

 

 • Otelin acil durum numaraları, sağlık kuruluşları, yangın departmanı, polis, itfaiye gibi acil durum hizmetlerinin iletişim bilgileri belirlenir ve güncel bir şekilde iletilir.

 

 1. Mobil Uygulama ve SMS Hizmetleri:

 

 • Otelin mobil uygulaması üzerinden anlık bildirimler ve güncellemeler sağlanır.
 • SMS hizmetleri, acil durum bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşmak için kullanılır.

 

 1. İletişim Denetimleri ve Güncellemeler:

 

 • İletişim listeleri ve sistemleri düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
 • İletişim planı ve talimatları, geri bildirimler ve gerçekleştirilen tatbikatlar doğrultusunda periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

 

 

 

İLETİŞİM KONUSU

İLETİŞİM YÖNTEMİ

SORUMLUSU

İÇ İLETİŞİM

İÇ İLETİŞİM

TELEFON, MAİL

SYS SORUMLUSU

EĞİTİM PLANI

TELEFON, MAİL, TOPLANTI

SYS SORUMLUSU

EĞİTİM İSTEKLERİ

TELEFON, MAİL, TOPLANTI

SYS SORUMLUSU

TEKNİK ARIZA

TELEFON, MAİL

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ

TELEFON, MAİL, TOPLANTI

SYS SORUMLUSU

SATIŞ

TELEFON, MAİL

SATIŞ BİRİMİ

TEMİZLİK

TELEFON

KAT HİZMETLERİ BİRİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

TOPLANTI

SYS SORUMLUSU

MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

MÜŞTERİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

FAX, TELEFON, MAIL

ÖN BÜRO BİRİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

ANKETLER, ŞİKÂYETLER

ÖN BÜRO BİRİMİ VE SATIŞ SONRARI DESTEK BİRİMİ

TEDARİKÇİ İLE İLETİŞİM

SATIN ALMA VE SATIN ALMA SONRASI

TELEFON, MAİL

SATIN ALMA BİRİMİ

YASAL MERCİLER

YASAL MEVZUAT

TELEFON, MAİL, TOPLANTI

YÖNETİM KURULU BAŞKASI VE ŞİRKET AVUKATI